نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن

مهدی بلالی خسروشاهی

21 مهر 1390 ساعت 12:37

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع پُرشور مردم كرمانشاه ، نقش، جایگاه و حضور و عزم مردم در نظام جمهوری اسلامی بعنوان معیار اصلی و تأثیرگذاری استفاده از ظرفیت و تواناییهای برجسته مردم برای مقابله با چالش های سخت و نرم و حرکت شتابان در مسیر پیشرفت علمی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را تبیین نمودند. به همین مناسبت در این مجال بررسی نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن مهم می نماید.


 نقش مردم در پیروزی انقلاب
اصولا در بررسی همه انقلاب ها مطالعه دو عامل اساسی انقلاب یعنی رهبری و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. به استثنای کودتاهای نظامی که توسط عده معدودی صورت می گیرد در بقیه تحولات سیاسی ـ اجتماعی نقش مردم به صورت بارز و آشکاری مشاهده می گردد. اگر به سایر انقلاب هاى بزرگ دنیا نظر افکنیم، پدیده اى به این وسعت و گستردگى مشاهده نمى کنیم. در انقلاب کبیر فرانسه ابتدا، اشراف و سپس بورژواهاى شهرى قیام کردند و حکومت بوربون ها را سرنگون کردند و به همین دلیل آن انقلاب به انقلاب بورژواها معروف شد.
در انقلاب روسیه که به انقلاب بلشویکى معروف است، در حقیقت کارگران اعتصابى کارخانجات پطروگراد به همراهى گروهى از سربازان پادگان شهرى که به کارگران پیوسته بودند، توانستند دولت تزارى را سرنگون کنند.
در چین نیز کشاورزان و دهقانان بودند که بخش اعظم مبارزات را از روستاها رهبرى و هدایت کردند و به ثمر رساندند و به همین دلیل انقلاب چین به انقلاب کشاورزى ـ دهقانى معروف شد.
در حالى که در ایران به جز عدّه معدودى که وابستگى بسیار نزدیک به رژیم شاه داشتند و منافع و بقاى آن ها بستگى به دوام آن رژیم داشت، دیگر اقشار و طبقات جامعه اعم از کشاورز، کارگر، اصناف، کارکنان دولت، دانشجویان و دانش آموزان شهرى و روستایى در همه نقاط کشور با هم قیام کردند و بدون آن که به ائتلاف و یا تفاهم بر سر خواسته هاى متفاوت گروه ها نیازى پیدا شود همه هم صدا، شعارهایى واحد مى دادند. تبلور عینى این وحدت و یک پارچگى را مى توان در تظاهرات روزهاى عیدفطر، تاسوعا و عاشورا در سال ۵۷ در تهران دید. اصولاً حرکت هاى انقلابى توده هاى مردم، اراده اى مطلقاً جمعى را آشکار مى کنند و در تاریخ ملّت هاى دنیا بسیار نادر مى باشند. اراده جمعى اسطوره اى سیاسى است که حقوقدانان یا فلاسفه به کمک آن مى کوشند تا تشکیلات و سازماندهى آن را تحلیل و یا توجیه کنند. اراده جمعى جنبه اى تئوریک دارد و کمتر به چشم دیده مى شود و به قول میشل فوکو «مانند خدا یا روح، شاید هرگز به چشم دیده نشود.» امّا در تهران و در تمام ایران چنین اراده اى مشاهده شد و یک عینیّت مطلقاً روشن و ثابت باقى مانده است.
به این ترتیب در تاریخ ملت ایران وحدتى ناگهانى بر پایه احساسات قوى مذهبى به وجود آمد. این احساسات پیرامون مسایلى شکل گرفت که سال ها ملّت از آن در رنج بود، مسائلى مانند سلطه و نفوذ بیگانگان، احساس تنفر از غارت و چپاول منابع و سرمایه هاى ملّى، وابستگى در سیاست خارجى، نفوذ آشکار امریکا و انگلیس در همه جا. ایجاد چنین اراده جمعى و اتحاد مردم، نتیجه اتحاد و یا سازش میان گروه هاى مختلف سیاسى و این که هر کدام از گروه ها درباره خواسته هاى گوناگون خود تفاهم نموده، در مواردى آن ها را تعدیل کنند و یا تسلیم شوند، بود.
با وجود آن که حرکت انقلابى در ایران بر پایه ارزش ها و آرمان هاى مکتب تشیّع بود اما اهل سنت هم از جنبش طرفدارى کردند و در انقلاب شرکت نمودند.
در ماجرای انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، نمی توان نقش مردم  را نادیده گرفت؛ چرا که با فاصله گرفتن مردم هر دوی این اتفاقات مبارک تبدیل به شکست و باعث دخالت بیگانگان در مسائل داخل کشور و سوء استفاده آنان در مسیر اهداف شوم خود شد.
مقام معظم رهبری در سخنان شان در این باره فرمودند: در تاریخ معاصر ایران، دو تجربه مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت وجود دارد که نقش بی بدیل "مردم" عامل مؤثر در موفقیت ابتدایی این دو تجربه تاریخی بودند اما چون این دو حرکت، از مردم فاصله گرفتند، نهایت و سرانجام آنها، استبداد رضاخانی و کودتای ۲۸ مرداد شد.
نقش مردم در تداوم انقلاب

مردم در هر انقلاب و حكومت نقش مهم و مؤثری می توانند داشته باشند و به عنوان پشتیبانی حكومت و تداوم آن جایگاه ویژه ای دارند. اصولا انـقلاب دو مرحله دارد: یكی مرحله نفی و دیگری مرحله اثبات است؛ یـكی مـرحله تـخریب و ویرانگری و دیگر مرحله بناگذاردن و ساختن اسـت. مـرحله اول انـقلاب را پـشت سـرگذاردیم. در مرحله اول برای شكستن بت و طاغوت و برای ویـران كـردن كـاخ سـتم و استبداد و برای متزلزل ساختن پایه های امـپریالیسم جـهانی و قـدرتهای اسـتعماری شـرق و غرب، این مردم بـودند كـه نقش اساسی را داشتند.
اكـنون در مـرحله دوم از انـقلاب خود هستیم. در مرحله اول بت را شـكستیم و خـانه ظـلم و اسـتبداد را ویران كردیم. اما در مرحله سـازندگی چـطور؟ در مـرحله اول اگـر فـقط رهبر بود و مردم حضور نداشتند و فقط یك قشر خاصی بودند كه مبارزه و سینه سپر می كردند پـیروزی حـاصل نـمی شود. آیـا در ایـن مرحله دوم انقلاب كه بسیار پیچیده تر و حساس تر و خطرناك تر است و نیروی خیلی بیشتر لازم دارد مـی توان بـدون حضور مردم پیروزی به دست آورد؟
مقام معظم رهبری فرمودند:
هیچ حادثه ای در تاریخ ایران همانند انقلاب اسلامی وجود ندارد که "مردم" در پیروزی و ادامه آن نقش مستقیم و اساسی داشته باشند.
اگر ما باز هم متوقع باشیم یك عده مـعدود ایـن كار را بكنند یا اینكه فكر كنیم خدا خودش همان طور كـه مـا را در آن موقع پیروز كرد و نجات داد و كمك كرد، حالا هم كـار را درسـت مـی كند، به خدا درست نمی شود و حتی ممكن است بدتر شود و خطر بزرگتری در كمین ما باشد.
دشـمن با چهره ها و با توطئه های تازه همیشه بیدار است. مگر دشمن فقط خاندان پهلوی است؟ آن سبو بشكست و آن پیمانه ریخت، ما دیگر خطر برگشت آن رژیم را نداریم؛ اما مجموعه دشمن جهانی و آن حالت طـغـیان و اسـتثمار و خـودكامگی كـه بـعضی گـروهها و دولـتها و قـدرتهایی كـه همیشه می خواهند خود مردم را بمكند، چه در داخل و چه در خارج، به صورتهای تازه ای تجلی می كنند و از راههای تازه ای وارد مـی شوند`. دشـمن بـا قـیافه های تـازه و از جای دیگر رخنه مـی كند. اگر این مردم بودند كه باعث پیروزی در مرحله اول انقلاب شـدند، ایـن مـردم هـستند كـه باید در این مرحله سازندگی پیروز شـوند. اگر فكر شود كه این انقلاب ما متولی دارد كه میآید و كار را درست می كند اشتباه است.
رهبر انقلاب اسلامی در بیانات مهم خود مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی را، تمام نشدن نقش مردم با پیروزی آن، ارزیابی کردند و افزودند: استمرار نقش و حضور مردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از حکمت، تدبیر و ژرف نگری امام بزرگوار (ره) بود که ملت ایران را بدرستی شناخته و باور کرده بود و به تواناییها و عزم راسخ ملت ایران، ایمان داشت.
بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در سخنان خود همیشه بر نقش مردم در پیروزی انقلاب و ادامه آن تاکید می نمودند. ایشان در جایی می فرمایند: ملت بود كه اين نهضت را پيش برد، و ملت است كه بايد از اين به بعد نيز به پيش ببرد.۱
بنابراین مردم انقلابی ایران باید به این امر یقین داشته باشند که با خودباوری و آگاهی به اینکه با وحدت و همدلی میان خود و همراهی سکاندار کشتی انقلاب می توانند به تمامی اهداف عالی انقلاب دست یابند و پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن حضرت بقیه ا.. الاعظم(عج) بسپارند.
------------------------------------------------------

منابع:
۱- صحيفه نور/ جلد ۱۳/ص۲


کد مطلب: 528

آدرس مطلب: http://ahrabnews.com/vdcicvaw2t1ar.bct.html

اهراب نیوز
  http://ahrabnews.com